Dis ‘n winkel!

Hallo! Lanklaas gesien! Ek hoop dat jy gereed is vir hierdie nuwe jaar en reeds jou ritme gevind het.

Ek wou vir ruk reeds meer hulpbronne beskikbaar stel en dus het ek ‘n winkel op Teacha geloots. Ek het begin met Engelse leesbegrip aktiwiteite vir Engels Huistaal in Graad 1, maar as jy die pad van verlede jaar af reeds saam stap, is hierdie ideaal vir Engels Addisionele Taal in Graad 2!

En hoe dan nou anders as om met ‘n uitverkoping te begin?

Hier is die skakel. https://teachingresources.co.za/vendors/leesamee-education/

Van die goedjies mag jy herken en ander is nuut, met meer wat binnekort gaan volg.

Geniet dit!

Lisa

It’s a shop!

Hello! It’s been a while… I hope that you’re ready for this new year and already in the swing of things.

I’ve wanted to make more resources available for a while now and so I’ve launched a shop on Teacha. I have started with some reading comprehension activities that are suitable for English Home Language in Grade 1, but also great for English First Additional Language in Grade 2!

And what better way to start than with a sale?

Here is the link. https://teachingresources.co.za/vendors/leesamee-education/

Some goodies you may recognise and some are new, and there is more to follow.

Enjoy!

Lisa

Dag 100

100 lesse op leesamee.com! Hoera!

Baie dankie dat julle deel wees daarvan.

Lisa

Ons gaan hierdie week – Dag 96 tot Dag 100 – gebruik om oefentoetse te doen om te sien hoe goed ons kinders die werk verstaan, en om die areas waar hulle nog hulp benodig tot die lig te bring. Elke dag gaan bestaan uit die volgende drie formele aktiwiteite: Wiskunde, klanke en skryf. Bo en behalwe hierdie sal lees, die woorde in ons klanklyste, Lewensvaardigheid en Engels Addisionele Taal se aktiwiteite soos gewoon voortgaan. Kom ons begin sommer dadelik!

Die ding van toetse… Lees asseblief die nota hieronder.

Die werk in die toetse is gebasseer op wat ons vanaf die begin van die derde kwartaal gedoen het. Ek beveel nie aan dat enige kind die toetse skryf, tensy hy/sy deeglik voorberei is om die werk te doen nie. Gaan eerder terug na vorige lesse indien jou kind eers onlangs met Kwartaal 3 se werk begin het. Die soek funksie kan ook help as jy na spesifieke onderwerpe wil teruggaan.

Die toetse moet so informeel as moontlik en met so min druk as moontlik gedoen word. Die enigste rede hoekom werk ooit geassesseer moet word, is sodat ons ‘n aanduiding kan kry van waar daar meer hulp benodig word, of waar ‘n konsep nog nie heeltemal vasgelê is nie. So, moenie die antwoorde of hulp buiten die instruksies gee nie, maar gee wel baie aanmoediging aan jou kind. As hy/sy vashaak, moedig hom/haar aan om terug te dink na hoe ons die werk voorheen gedoen het. Indien jy nie toegang tot ‘n printer het nie, kan jy dit met die hand oorskryf. Die memo’s dui aan hoe die punte toegeken word en waarvoor ‘n onderwyser sal uitkyk.

wiskunde

Klanktoets

leesbegrip

Engels Addisionele taal

Ons leer Engelse klanke. Gesels saam en probeer om die sinne sonder die hulp van die video te sê. Probeer om altyd in volsinne te praat.

Jy het vandag ongelooflik goeie werk gedoen en kan baie trots wees op jouself! Welgedaan!

Gaan speel nou lekker!

Day 100

100 lessons on leesamee.com! Whoohoo!!!

Thanks for being a part of it.

Lisa

We will use this week – Day 96 to Day 100 – to do some practice tests to see how well our kids have understood the work, and also to highlight the areas in which they need more help. Each day will comprise the following three formal activities: Mathematics, phonics and writing. In addition to this reading, phonics list words, Life Skills and Afrikaans Additional Language activities will continue as usual. Let’s jump right in!

The thing about tests… Please read the note below.

The work in the tests is based on the work that we have been doing for Term 3. I do not recommend the tests for any child who has not been thoroughly prepared to do the work. Rather go back to previous lessons if your child has only recently started with Term 3’s work. The search function can also assist if you would like to go back to specific topics.

The tests should be done as informally as possible and with as little pressure as possible. The only reason why work should ever be assessed is so that we can have an indication of where more help is needed, or where a concept is not yet fully developed. So, don’t give the answers or help beyond the instructions, but do give lots of encouragement to your child. If they get stuck, encourage them to think back to how we did this previously. If you do not have access to a printer, just recreate them by hand. The memo’s give a clear indication of how marks have been assigned and what a teacher would be looking for.

mathematics

phonics test

reading comprehension

afrikaans additional language

We’re learning Afrikaans sounds. Follow along with the video and try your best to always speak in full sentences. The pages were taken from the Department of Education’s Workbook 1 for Afrikaans Home Language.

You did amazing work today and can be so proud of yourself! Well done!

Now go have lots of fun!

Lisa

Dag 99

Ons gaan hierdie week – Dag 96 tot Dag 100 – gebruik om oefentoetse te doen om te sien hoe goed ons kinders die werk verstaan, en om die areas waar hulle nog hulp benodig tot die lig te bring. Elke dag gaan bestaan uit die volgende drie formele aktiwiteite: Wiskunde, klanke en skryf. Bo en behalwe hierdie sal lees, die woorde in ons klanklyste, Lewensvaardigheid en Engels Addisionele Taal se aktiwiteite soos gewoon voortgaan. Kom ons begin sommer dadelik!

Die ding van toetse… Lees asseblief die nota hieronder.

Die werk in die toetse is gebasseer op wat ons vanaf die begin van die derde kwartaal gedoen het. Ek beveel nie aan dat enige kind die toetse skryf, tensy hy/sy deeglik voorberei is om die werk te doen nie. Gaan eerder terug na vorige lesse indien jou kind eers onlangs met Kwartaal 3 se werk begin het. Die soek funksie kan ook help as jy na spesifieke onderwerpe wil teruggaan.

Die toetse moet so informeel as moontlik en met so min druk as moontlik gedoen word. Die enigste rede hoekom werk ooit geassesseer moet word, is sodat ons ‘n aanduiding kan kry van waar daar meer hulp benodig word, of waar ‘n konsep nog nie heeltemal vasgelê is nie. So, moenie die antwoorde of hulp buiten die instruksies gee nie, maar gee wel baie aanmoediging aan jou kind. As hy/sy vashaak, moedig hom/haar aan om terug te dink na hoe ons die werk voorheen gedoen het. Indien jy nie toegang tot ‘n printer het nie, kan jy dit met die hand oorskryf. Die memo’s dui aan hoe die punte toegeken word en waarvoor ‘n onderwyser sal uitkyk.

wiskunde

Klanke

skryf

Klanke

Ons leer nuwe klanke. Laai dit gerus hier af. Jy hoef nie die sinne te skryf of leer nie – hulle is daar om jou te help om te verstaan wat die woorde beteken. Leer slegs die woorde in die blokke aan die linkerkant. Klank hulle uit en vra vir Mamma of Pappa om te toets hoe goed jy hulle ken.

sigwoorde

Fokus veral op die nuwe woorde. Probeer om hulle dadelik te sê. Hou aan om jou woorde te leer totdat jy hulle almal mooi ken.

Lees

Klank onbekende woorde en probeer om elke dag vlotter te lees.

lewensvaardigheid

Engels Addisionele taal

Ons leer Engelse klanke. Gesels saam en probeer om die sinne sonder die hulp van die video te sê. Probeer om altyd in volsinne te praat.

Jy het vandag ongelooflik goeie werk gedoen en kan baie trots wees op jouself! Welgedaan!

Gaan speel nou lekker!

A note from Lisa

Hello!

The past five months have been a time like no other in all of our lives. In many ways it’s been more challenging than we ever could have imagined. In other ways it’s allowed new ways of solving problems to come to the fore – this has most certainly been the case for me.

Leesamee Education was created because I wanted to share what my Grade 1’s were busy with during the Lockdown period with parents across South Africa. It started with the second term’s work on Day 1 and tomorrow will be the launch of Day 100 (can you believe it??), which marks the end of the third term’s work (well, we mixed in a little bit of the fourth term’s work here and there too).

Most Grade 1’s in South Africa will (finally) return to school from the 24th of August, and this is the case with our classes as well. There have been requests to continue sharing work here and I’ve considered doing so, but feel that I would be doing my own Grade 1’s a disservice if I did.

So, it’s official – Day 100 will be the last new work that will be posted on the site for now. Please feel free to subscribe so that you will be notified should we post any new content.

Thank you to each and every one of you who have visited the site and made use of the content. It’s been so much fun to share what we’ve gotten up to with all of you. A great big thank you also goes out to my wonderful colleague, Jolindie, who so willingly shared the Afrikaans content. I’m so grateful to her.

If the site has been useful to you, we would love to hear from you, so please leave us a comment.

Until we meet again.

Lisa

‘n Nota van Lisa

Hallo!

Die afgelope vyf maande is soos geen ander tyd in ons lewens nie. Dit was dikwels meer uitdagend as wat ons ooit kon dink, maar dit het ook nuwe maniere om probleme op te los na vore gebring – dit was beslis die geval vir my.

Leesamee Education is geskep omdat ek die werk waarmee my Graad 1’s gedurende die grendeltydperk besig was met ouers dwarsoor Suid-Afrika wou deel. Dit het begin met die tweede kwartaal se werk op Dag 1 en môre trek ons al by Dag 100 (kan jy glo??), wat die einde van die derde kwartaal se werk is (wel, ons het hier en daar ‘n bietjie van die vierde kwartaal se werk ook ingegooi).

Meeste Graad 1’s in Suid-Afrika keer op 24 Augustus (uiteindelik) terug skool toe en dit is ook die geval met ons klasse. Daar was versoeke dat ons sal voortgaan om werk hier te deel en ek het dit oorweeg, maar ek voel dat ek my eie Graad 1’s ‘n onreg sou aandoen indien ek voortgaan.

So, dit is nou amptelik – Dag 100 sal die laaste nuwe werk wees wat op die webwerf geplaas sal word vir nou. Teken asseblief in (“subscribe”) sodat jy ingelig kan word sou ons vorentoe weer werk hier deel.

Dankie aan elkeen van julle wat die webwerf besoek het en van die inhoud gebruik gemaak het. Dit was soveel pret om dit waarmee ons besig was met julle te deel. Ek is ‘n baie groot dankie aan my wonderlike kollega, Jolindie, wat al die Afrikaanse inhoud verskaf het, verskuldig. Ek is baie dankbaar.

As jy die webwerf nuttig gevind het, sal ons graag van jou wil hoor, so laat asseblief vir ons kommentaar.

Tot ons weer ontmoet.

Lisa

Day 99

We will use this week – Day 96 to Day 100 – to do some practice tests to see how well our kids have understood the work, and also to highlight the areas in which they need more help. Each day will comprise the following three formal activities: Mathematics, phonics and writing. In addition to this reading, phonics list words, Life Skills and Afrikaans Additional Language activities will continue as usual. Let’s jump right in!

The thing about tests… Please read the note below.

The work in the tests is based on the work that we have been doing for Term 3. I do not recommend the tests for any child who has not been thoroughly prepared to do the work. Rather go back to previous lessons if your child has only recently started with Term 3’s work. The search function can also assist if you would like to go back to specific topics.

The tests should be done as informally as possible and with as little pressure as possible. The only reason why work should ever be assessed is so that we can have an indication of where more help is needed, or where a concept is not yet fully developed. So, don’t give the answers or help beyond the instructions, but do give lots of encouragement to your child. If they get stuck, encourage them to think back to how we did this previously. If you do not have access to a printer, just recreate them by hand. The memo’s give a clear indication of how marks have been assigned and what a teacher would be looking for.

mathematics

phonics

writing

phonics

We are learning new sounds. The new lists are available to print here. You don’t need to learn or write the sentences – they are simply there to help you understand what the words mean. Only sound out the words in the blocks on the left and ask Mom or Dad to test how well you know them.

reading

Sound out unknown words and work on reading more fluently every day.

life skills

afrikaans additional language

We’re learning Afrikaans sounds. Follow along with the video and try your best to always speak in full sentences. The pages were taken from the Department of Education’s Workbook 1 for Afrikaans Home Language.

You did amazing work today and can be so proud of yourself! Well done!

Now go have lots of fun!

Lisa

Dag 98

Ons gaan hierdie week – Dag 96 tot Dag 100 – gebruik om oefentoetse te doen om te sien hoe goed ons kinders die werk verstaan, en om die areas waar hulle nog hulp benodig tot die lig te bring. Elke dag gaan bestaan uit die volgende drie formele aktiwiteite: Wiskunde, klanke en skryf. Bo en behalwe hierdie sal lees, die woorde in ons klanklyste, Lewensvaardigheid en Engels Addisionele Taal se aktiwiteite soos gewoon voortgaan. Kom ons begin sommer dadelik!

Die ding van toetse… Lees asseblief die nota hieronder.

Die werk in die toetse is gebasseer op wat ons vanaf die begin van die derde kwartaal gedoen het. Ek beveel nie aan dat enige kind die toetse skryf, tensy hy/sy deeglik voorberei is om die werk te doen nie. Gaan eerder terug na vorige lesse indien jou kind eers onlangs met Kwartaal 3 se werk begin het. Die soek funksie kan ook help as jy na spesifieke onderwerpe wil teruggaan.

Die toetse moet so informeel as moontlik en met so min druk as moontlik gedoen word. Die enigste rede hoekom werk ooit geassesseer moet word, is sodat ons ‘n aanduiding kan kry van waar daar meer hulp benodig word, of waar ‘n konsep nog nie heeltemal vasgelê is nie. So, moenie die antwoorde of hulp buiten die instruksies gee nie, maar gee wel baie aanmoediging aan jou kind. As hy/sy vashaak, moedig hom/haar aan om terug te dink na hoe ons die werk voorheen gedoen het. Indien jy nie toegang tot ‘n printer het nie, kan jy dit met die hand oorskryf. Die memo’s dui aan hoe die punte toegeken word en waarvoor ‘n onderwyser sal uitkyk.

wiskunde

Klanke

skryf

Klanke

Ons leer nuwe klanke. Laai dit gerus hier af. Jy hoef nie die sinne te skryf of leer nie – hulle is daar om jou te help om te verstaan wat die woorde beteken. Leer slegs die woorde in die blokke aan die linkerkant. Klank hulle uit en vra vir Mamma of Pappa om te toets hoe goed jy hulle ken.

sigwoorde

Fokus veral op die nuwe woorde. Probeer om hulle dadelik te sê. Hou aan om jou woorde te leer totdat jy hulle almal mooi ken.

Lees

Klank onbekende woorde en probeer om elke dag vlotter te lees.

lewensvaardigheid

Engels Addisionele taal

Ons leer Engelse klanke. Gesels saam en probeer om die sinne sonder die hulp van die video te sê. Probeer om altyd in volsinne te praat.

Jy het vandag ongelooflik goeie werk gedoen en kan baie trots wees op jouself! Welgedaan!

Gaan speel nou lekker!